Groete uit Noorweë

Geagte Vriende en Kamerade,

Dit is ‘n eer vir my om die kans gegun te word om n paar groetewoorde uit die koue noorde na julle te stuur, julle, die Boere-nasionaliste en ons mede-vryheidsvegters. Ek groet julle namens alle Noorse nasionaliste.

Julle is hier om die slag van Majuba te herdenk, wat aan julle ‘n beslissende oorwinning in die Eerste Vryheidsoorlog teen die Engelse gegee het.

Hierdie oorwinning het die wêreld getoon, dat selfs ‘n klein groepie Boere, wat getrou aan hulle land bly, in staat was om die leër van ‘n supermoondheid te verslaan.

Dit wys vir ons, ook in vandag se tyd van ellende, dat dit moontlik is om te veg en te wen – teen alle verwagtinge in!

Die werklike stryd van die Boere in Suid-Afrika is van groot inspirasie vir alle Europese Nasionaliste. Globale kapitalisme, kulturele Marxisme, en nie westerse massa-immigrasie – al hierdie kragte van ondermyning vormr ‘n gevaarlike bedreiging vir ons lande, ons kultuur en ons erfenisse. Wanneer jy as ‘n minderheid van minder as drie miljoen Boere in ‘n land van meer as 50 miljoen nie-blankes kan opstaan en jou identiteit verdedig – dan kan ons ook, het ons selfs ‘n plig om dieselfde te doen, en saam met julle te veg!

Want dit is inderdaad – toe en nou – dieselfde stryd, en dieselfde vyand.

‘n Paar weke gelede het die Norweegse Nasionaliste in Maagdenburg en Dresden, die slagoffers van die geallieerde bombardemente en massa vernietiging van die Duitse kulturele erfenis herdenk. In Dresden is honderde duisende onskuldige burgerlikes dood toe Britse en Amerikaanse bomwerpers duisende ton van hulle dodelike vrag oor ‘n stad vol vlugtelinge laat val het.

Ons weet dat met die oorgawe op 8 Mei 1945, miljoene Duitsers vermoor is deur gedwonge uitsetting en hongersnood. Miljoene Duitse vroue is verkrag en mishandel terwyl hulle mans gemartel is en gelaat om te sterf in die Rheinwiesenlager en ander gevangenis kampe.

Die lot van al hierdie slagoffers was egter die dieselfde lot wat die dieselfde oortreders toegedien op julle mense 50 jaar tevore, toe julle vroue en kinders in die wêreld se eerste moderne konsentrasie kampe geprop is, en wat opgerig was om julle wil tot weerstand te breek. Wat met jou gebeur het, dan was ‘n waarskuwing oor wat sou gebeur met ons almal!

Die magte wat jou land geneem en jou vroue en kinders in die konsentrasiekampe gestop het, wat Europa in twee bloedige oorloë gedompel het met miljoene slagoffers, is vandag steeds met hulle speletjies besig. In Londen, in Washington, in Tel Aviv, maak hulle hul besluite agter geslote deure. Die politieke, kulturele, wetenskaplike en finansiële krag is in die hand van ‘n magtige elite, wat liberalisme en multikulturalisme bevorder, en bepaal hoe hierdie stelsel in elke hoekie van die wêreld afgedwing moet word.

Terwyl u hier staan vandag, is die Siriese volk besig om die stryd te voer om die nuwe wêreld orde diktatuur te weerstaan.

Daarom wil ons hê dat julle moet weet dat ons in die Noorse nasionale beweging staan saam met jou en met almal wat die moed het om voort te gaan in die stryd teen die magte wat ons wil domineer en ons wil vernietig.

Hulle kan die geld manipuleer, hulle kan oorlog voer en hulle kan ‘n finansiële krisis manipuleer, maar uiteindelik kan hulle nie die wette van die natuur breek nie.

Hul stelsel gaan ineenstort, en daardie dag, sal ons iets hê wat hulle nie het nie. Ons sal iets hê wat meer waardevol is as hulle voorrade en virtuele waardes. Want in ons harte en gedagtes het ons steeds ons kultuur, en sal ons nog ons identiteit hê. En julle julle plase! In die gees van ons Europese herkoms duisende jare se geskiedenis gegraveer – ‘n unieke erfenis wat selfs nie deur ‘n duisend ton bomme vernietig kan word nie.

Hierdie land behoort aan diegene wat dit gebou en gevorm het, en daaraan geheg geraak het. En nie aan diegene wat een dag in Parys, ‘n volgende dag in Berlyn, of nog ‘n dag in New York is, en wat tegelykertyd oorol tuis en oral ontuis voel nie. En as jy vandag hier by Majubaberg staan, staan ons saam met jou hier. Ons staan saam met julle vir die toekoms van mense met ‘n Europese erfenis, ‘n toekoms wat gebaseer is op waarheid, geregtigheid en eenheid. Môre behoort aan ons!

Olav Torheim
Noorweë

Dear Friends and Comrades,

It is an honour for me to have the chance to send some greeting words from the cold north to you, the boer nationalists, our fellow freedom fighters. I greet you on behalf of all Norwegian nationalists.

You are here to commemorate the battle of Majuba Hill, which gave you a decisive victory in the first boer war.

This victory showed the world, that even a small group of farmers, staying true to their land, were capable to defeat the army of a superpower.

It shows us, today in a time of misery, that it is possible to fight – and to win – against all odds.

The actual struggle of the boer people in South Africa is of great inspiration for all European Nationalists. Global capitalism, cultural marxism, and non western mass-immigration – all these forces of subversion are posing a dangerous threat to our lands, our culture and our heritage. When you, as a minority of less than three million boers in a country of more than 50 million non-whites can stand up and defend your identy – then not only we also can, but we have to, we are obliged to take the same fight – together with you!

Because it is indeed – then as now – the same fight, and the same enemy.

Some weeks ago, Norwegian Nationalists were in Magdeburg and Dresden to commemorate the victims of the allied bombing and mass destruction of German cultural heritage. In Dresden, hundreds of thousands of innocent civilians were killed when British and American Bombers dropped thousands of tons of their deadly load, over a city full of refugees.

We know that with the capitulation at 8th of May 1945, millions of German were to be murdered, through forced expulsion and starvation. Millions of German women were to be raped and abused while their men were tortured and left to die in the Rheinwiesenlager and other prison camps.

However, the fate of all these victims was nothing but the same fate that the same perpetrators inflicted on your people 50 years before, when your women and children were stuffed together in the world’s first modern concentration camps, established to break your will to resistance. What happened to you then was a warning about what was to happen to us all!

The powers who took your land and put your women and children into concentration camps, who threw Europe into two bloody wars with millions of victims, they are still continuing their games today. In London, in Washington, in Tel Aviv, their decisions are made behind closed doors. The political, cultural, scientific and financial power is in the hand of a mighty elite, promoting liberalism and multiculturalism, and determined to impose this system to each little corner of the world.

While you are standing here today, the Syrian people is fighting to resist the new world order dictate being imposed on them.

Therefore we want you to know, we in the Norwegian national movement are standing together with you and with everyone who has the courage to continue the fight against the powers who want to dominate and destroy us.

They can manipulate the money system, they can wage war and they can manipulate a financial crisis, but in the end, they cannot break the laws of nature.

Their system is going to collapse, and that day, we will have something that they don’t have. We will have something that is more valuable than their stocks and virtual values. Because in our hearts and minds we still have our culture, we still have our identity. And you have your farms! In our european spirit remains engraved the thousands years of history – and a unique heritage that not even thousand tons of bombs can destroy.

This land belongs to those who have built it, shaped it, become attached to it. And not to those who are one day in Paris, another day in Berlin, another day in New York, feeling at home everywhere and nowhere at the same time. And today, when you stand here at the mountain of Majuba, we are standing with you. Standing with you for the future for people of European heritage, a future based on truth, justice and unity. Tomorrow belongs to us!

Olav Torheim
Noorweë